Административни услуги

Приемане и преместване на ученици
Заявление за преместване
Издаване на диплома за средно образование 
Заявление за валидиране на компетентности
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности 
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ
Издаване на служебна бележка за  допускане до ДЗИ 
Заявлене за издаване на Удостоверение образец УП-3 за осигурителен (трудов)  стаж
Протокол за приемане на устно заявление за издаване на Удостоверение образец УП-3 за осигурителен /трудов/ стаж
Заявление за признаване на завършен клас, етапи на училищно обучение или степени на образование по документи, издадени от училища на чужди държави
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образованиe
Заявление за издаване на дубликат на документ
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021-2022 г.) 
Заявление за  издаване на Удостоверение образец  за брутно трудово възнаграждение или доход УП-2 
Протокол за приемане на устно заявление за издаване на Удостоверение образец УП-2 за брутно трудово възнаграждение или доход