Равен достъп до образование в условията на кризи

СУ „Димчо Дебелянов“ работи по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“     В рамките на проекта на училището са предоставени  технически устройства за подпомагане на обучението, за ученици и педагогически специалисти. Предвидени са  обучения за ученици, родители и педагогически специалисти за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.