САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

       Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.

     Самостоятелната форма на обучение се организира за:

1. Ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната лекарска комисия, не могат да се обучават в дневна форма на обучение, както и за даровити деца в задължителна училищна възраст, след решение на педагогическия съвет;
2. Лица, навършили 16-годишна възраст.

         Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.
Ученици, които следва да се обучават в индивидуална или в самостоятелна форма на обучение, както и ученици, навършили 16-годишна възраст и желаещи да променят формата на обучение, подават писмено заявление до директора на училището.

Провеждане на изпити – самостоятелна форма на обучение през учебната 2021-2022г.:

  • I редовна сесия – м. януари – м. февруари
  • II редовна сесия – м. май – м. юни
  • I поправителна сесия – м. юни/юли
  • II поправителна сесия – м. август/септември